Lá sofheicthe lonrach

Lá sofheicthe lonrach

Bhí an lá sofheicthe lonrach ar siúil inniu.

Bhí an mór chuid de na daltaí gléasta go sofheicthe lonrach.

Maith sibh uilig! Bhí sibh ar fheabhas!

 

Today was high visibility day.

Most of the pupils (and teachers!) were dressed in high-visibility gear.

Well done to all of you! You were amazing!

Gringer the Whinger and Jane Landy visit Réalt na Mara.

Gringer the Whinger and Jane Landy visit Réalt na Mara.

Skerries author of GRINGER the WHINGER, Jane Landy visited Scoil Réalt na Mara today.

Jane spent time in both Junior Infant classes to conduct bookwriting workshops and also dropped into  Rang 2.

The classes had an amazing time and Jane explained where the ideas in the book came from and engaged in a bookwriting session with the pupils. The pupils had an amazing time learning all about Gringer.

The book was brought to life in a most magical way by Jane!

The picture Book Gringer the Whinger is about a legendary Skerries Dragon and has been fully published and printed in Ireland.

Links below to an Independent news piece about the book and a link to the book website with lots of further information.

D’úsáid Jane a lán gaeilge leis na páistí agus múinteoirí inniu. Maith thú Jane agus go raibh maith agat!

Link to Gringer the Whinger website  Link to Jane Landy Independent article. More photos from today  

 

 

 

High visibility day – Lá ard infheictheachta

High visibility day – Lá ard infheictheachta

A Chairde,

We are having a High Visibility Day on Friday, December 6th.

We invite everyone in the school community to come to school wearing whatever bits of high viz gear they have.

The children will be able to wear their gear to Tionól and at am sosa and am lóin.

The dark days are upon us and these High Visibility Days are useful to show the effectiveness of such clothing.

Don’t forget to initial any items!

Whatever about these current dark days, Friday 6th is guaranteed to be a bright day in Réalt na Mara!

Ní Neart Go Cur Le Chéile.

 

Content and Language Learning Integrated (CLIL) Project.

Content and Language Learning Integrated (CLIL) Project.

Content and Language Learning Integrated (CLIL) Project.

Following an application process,  were delighted to receive official letter on Thursday from the Minister of Education and Skills, Mr. Joe Mc Hugh, informing us that Scoil Réalt na Mara has been selected as 1 of 6 primary schools nationwide to participate in the pilot phase of the CLIL project.

The pilot phase of the project will focus on a total of 19 educational settings which include secondary, primary and early years settings.

CLIL is a 3 year pilot project to promote the use of Irish as a teaching medium within different subjects and contexts in the school setting and it is an approach that is very much in keeping with the ethos and approach already adopted in Scoil Réalt na Mara by parents, pupils and the school staff.

Year 1 will be a development phase  focusing on the Professional Development needs of participating teachers, the development of resources  and assessment tools.

We are really delighted to share this news with you  and we thank you as parents and pupils for your continued support for the school ethos. We view this as a positive affirmation of all of our efforts to date to promote the natural and incidental use of Irish throughout the school, at home  and beyond.

Content and Language Learning Integrated (CLIL) Project.

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga (FCÁT)

Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga (FCÁT)

I ndiaidh próiseas iarratais, bhí áthas orainn litir oifigiúil a fháil ar an Déardaoin ón Aire Oideachais agus Scileanna, an tUasal Joe Mc Hugh, ag cur in iúl dúinn gur roghnaíodh Scoil Réalt na Mara mar 1 as 6 bhunscoil ar fud na tíre chun páirt a ghlacadh sa chéim phíolótach den tionscadal FCÁT.

Díreoidh céim phíolótach an tionscadail ar 19 suíomh oideachais san iomlán lena n-áirítear suíomhanna meánscoile, bunscoileanna agus luathbhlianta.

Is tionscadal píolótach 3 bliana é CLIL chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn mar mheán teagaisc laistigh d’ábhair agus de chomhthéacsanna éagsúla i suíomh na scoile agus is cur chuige é atá ag teacht go mór leis an éiteas agus leis an gcur chuige atá i bhfeidhim cheana féin i Scoil Réalt na Mara ag tuismitheoirí, daltaí agus foireann na scoile.

Céim forbartha a bheidh i mBliain 1 ag díriú ar riachtanais Fhorbairt Ghairmiúil na múinteoirí rannpháirteacha, ar fhorbairt acmhainní agus uirlisí measúnaithe.

Tá an-áthas orainn an nuacht seo a roinnt libh agus gabhaimid buíochas libh mar thuismitheoirí agus mar dhaltaí as ucht an tacaíocht leanúnach a thugann sibh  d’éiteas na scoile. Féachaimid air seo mar dhearbhú dearfach ar ár n-iarrachtaí go léir go dtí seo chun úsáid nádúrtha agus theagmhasach na Gaeilge a chur chun cinn ar fud na scoile, sa bhaile agus níos faide anonn.

Lyndsey Davey ar ais ar scoil!

Lyndsey Davey ar ais ar scoil!

Bringing it all back home!  MORE PHOTOS IN GALLERY

Buíochas mór do Lyndsey Davey agus Seán Bulger a thóg isteach Corn Brendan Smith agus Corn Sam Maguire nuair a thug siad cuairt go dtí an scoil.

Bhí Jackie máthair Lyndsey in éineacht léi agus bhí Johnny, Louise agus oifigí ó Cláirseach na Scéirí leo freisin.

Cuireadh fáilte mhór rompu go léir agus bhí Lyndsey agus Seán ar fheabhas leis na daltaí go léir.

 

A big thank you to Lyndsey Davey and Seán Bulger who brought the Brendan Smith and Sam Maguire trophies to the school.

Lyndsey’s mother Jackie accompanied her and Johnny, Louise along with  officers from Skerries Harps.

They got a great welcome and Lyndsey and Seán were amazing with the pupils.

MORE PHOTOS IN GALLERY