Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga (FCÁT)

I ndiaidh próiseas iarratais, bhí áthas orainn litir oifigiúil a fháil ar an Déardaoin ón Aire Oideachais agus Scileanna, an tUasal Joe Mc Hugh, ag cur in iúl dúinn gur roghnaíodh Scoil Réalt na Mara mar 1 as 6 bhunscoil ar fud na tíre chun páirt a ghlacadh sa chéim phíolótach den tionscadal FCÁT.

Díreoidh céim phíolótach an tionscadail ar 19 suíomh oideachais san iomlán lena n-áirítear suíomhanna meánscoile, bunscoileanna agus luathbhlianta.

Is tionscadal píolótach 3 bliana é CLIL chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn mar mheán teagaisc laistigh d’ábhair agus de chomhthéacsanna éagsúla i suíomh na scoile agus is cur chuige é atá ag teacht go mór leis an éiteas agus leis an gcur chuige atá i bhfeidhim cheana féin i Scoil Réalt na Mara ag tuismitheoirí, daltaí agus foireann na scoile.

Céim forbartha a bheidh i mBliain 1 ag díriú ar riachtanais Fhorbairt Ghairmiúil na múinteoirí rannpháirteacha, ar fhorbairt acmhainní agus uirlisí measúnaithe.

Tá an-áthas orainn an nuacht seo a roinnt libh agus gabhaimid buíochas libh mar thuismitheoirí agus mar dhaltaí as ucht an tacaíocht leanúnach a thugann sibh  d’éiteas na scoile. Féachaimid air seo mar dhearbhú dearfach ar ár n-iarrachtaí go léir go dtí seo chun úsáid nádúrtha agus theagmhasach na Gaeilge a chur chun cinn ar fud na scoile, sa bhaile agus níos faide anonn.